RODO

Home » RODO

Szanowni Państwo,

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest WIKAR Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Sp. z o.o. z siedzibą w Łososinie Dolnej 108, 33-314 Łososina Dolna , NIP: 7343212828, REGON: 120404167, telefon 18 444 80 96, email biuro@wikar.info

Administrator danych nie miał obowiązku wyznaczyć inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przed Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

-telefonicznie, pod numerem telefonu: 18 444 80 96
-za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: biuro@wikar.info
-listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: 33-314 Łososina Dolna 108

II. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane:

1. w celu zawierania umów kupna/sprzedaży/usług (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)

2. w postępowaniach publicznych w zakresie zamówień publicznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)

3. w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy kupna/sprzedaży/usług, (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)

4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

6. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

7. w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

III. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

IV. Okres przechowywania danych. Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez WIKAR PBT Sp. z o.o.. Nigdy nie przetwarzamy danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy WIKAR PBT Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

2) w przypadku, gdy WIKAR PBT Sp. z o.o przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) przypadku, gdy WIKAR PBT Sp. z o.o przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

V. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane:

a) instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym

b) naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. bankom, i operatorom płatności, podmiotom świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

VII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym, a w przypadku przetwarzania danych w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy jest warunkiem zawarcia umowy, ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje odmową zawarcia umowy lub odstąpieniem od niej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w procesie wykonania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Z poważaniem

WIKAR Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Sp. z o.o.